Adatvédelem
 

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk, hogy a Libegőpark Kft. (a továbbiakban: Libegőpark vagy Adatkezelő) szolgáltatásainak (beleértve a honlap használatát) igénybevétele kapcsán a Libegőpark Kft. társaság a látogatók, szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban: Látogató vagy érintett) személyes adatainak kezelőjeként jár el, a Látogató által megadott személyes adatok kezelését a Látogató hozzájárulása alapján a következők szerint végzi:

Az adatkezelő adatai

 • cégnév: Libegőpark Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 77.
 • cégjegyzékszám: 05-09-031084
 • telefonszám: +36-46-572-078
 • e-mail:

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

1. Az adatkezelés által érintett személyes adtok

Az adatkezelés az alábbi esetekben – kifejezetten a Látogató által átadott személyes adat tekintetében történik:
- menetjegy vásárlása számla ellenében, számlaküldés
- Látogató általi bejelentés
- Látogató általi információ kérés
- panasz
- kárigény bejelentése
- számla
- egyéb

Amennyiben a Látogató magánszemély, legjellemzőbben az alábbi személyes adatot kezeli a Libegőpark

 • név
 • lakcím
 • adóazonosító jel
 • e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban: kapcsolattartási adatok)
 • átutalás esetén az ehhez kapcsolódó pénzforgalmi adatok (számlaszám, hitelkártyaszám, stb.)

Amennyiben Látogató jogi személyként jár el az Adatkezelővel, az ennek során kezelt személyes adatai legjellemzőbben az alábbiak:

 • név
 • lakcím (mint székhely)
 • adószám
 • továbbá adott esetben a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos hatósági engedélyének, igazolványának adatai
 • átutalás esetén az ehhez kapcsolódó pénzforgalmi adatok (számlaszám, hitelkártyaszám, stb.)
 • kapcsolattartási adatai

2. Az adatkezelés jogalapja, célja

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi célok esetében a Libegőpark által nyújtott libegő és kalandpark szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges illetve az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:
- Honlapon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó regisztrációnál a felhasználó azonosítás
- Talált tárgyak kezelése során a megtaláló és tulajdonos azonosítása későbbi vitás kérdések kezelése céljából, belső adatszolgáltatás teljesítése talált tárgyak kezeléséhez
- talált tárggyal kapcsolatos bejelentések intézése


- adatszolgáltatás teljesítése hatósági megkeresés alapján
- megkeresések kezelése, megválaszolása ezen belül az ügyfél megkeresés megválaszolásához szükséges elérhetőségek azonosítása
- annak biztosítása, hogy az Adatkezelő - egyéb bizonyíték hiányában - képes legyen jogi igényeinek előterjesztésére, érvényesítésére, védelmére
- fogyasztói panaszok megkeresések kezelése, megválaszolása esetén az ügyfélmegkeresés megválaszolásához szükséges elérhetőségek azonosítása
- Adatközlés hatósági megkeresésekhez (rendőrség) eljárás esetén a rendőrségi megkeresésre tett adatközlés
- Látogatót rögzítő kamerafelvételek vagyonbiztonsági, vagyonvédelmi okokból történő felhasználása

Az Adatkezelő tájékoztatja a Látogatókat, hogy a Libegő területén az alábbi kamerák vannak kihelyezve:

Kamera száma

A kihelyezés helye

Megfigyelt területe

A kihelyezés célja

1.sz. kamera

1. pénztár homlokzat

Pénztár előtti terület, bejárat

Vagyonvédelem

2.sz. kamera

Völgyállomás gépház

Kezelő bejárat, ki- és beszálló, belső parkoló

Vagyonvédelem

3.sz. kamera

Völgyállomás gépház

Pénztár bejárat

Vagyonvédelem

4.sz. kamera

Alsó pénztár

Pénztár belső kép

Vagyonvédelem

5.sz. kamera

Völgyállomás gépház

Beléptető kapu

Vagyonvédelem

6.sz. kamera

Hajtóállomás oszlop

Kiszálló hely

Vagyonvédelem

7.sz. kamera

Fordítóállomás oszlop

Hegyállomás raktár

Vagyonvédelem

8.sz. kamera

Hegyállomás gépház

Esőbeálló, kisbüfé

Vagyonvédelem

9.sz. kamera

Hegyállomás gépház

Hegyállomás beszálló hely

Vagyonvédelem

10.sz. kamera

Fordítóállomás oszlop

Hegyállomás kiszálló hely, gépház

Vagyonvédelem

11.sz. kamera

Hegyállomás gépház

Libegő panoráma

Vagyonvédelem

12.sz. kamera

Hajtóállomás oszlop

Emlékbázis pénztár, irodaépület

Vagyonvédelem

A Látogató a Libegőpark által nyújtott szolgáltatás igénybevételével illetve a 2. pontban foglalt, fenti esetekben hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez a jelen tájékoztatóban illetve az Libegőpark Kft. Adatvédelmi Szabályzatában és a Kamera szabályzatban foglaltak szerint. Az Adatvédelmi Szabályzat és a Kamera Szabályzat megtekinthető a Libegőpark Kft. székhelyén.

3. A kezelt adatok átadásának, továbbításának esetei

3.a. A Látogató a kezelt személyes adatait a Libegőpark Kft. a Látogatónak történő kifizetésekkel kapcsolatosan, az ezen feladatot ellátó szerződött partner részére, az előbb említett kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kimutatások, bevallások elkészítése érdekében átadja. Az adatfeldolgozó a Libegőpark Kft. Adatvédelmi szabályzatában van megjelölve.

3.b. Az alkalmazott szerződési konstrukciótól függően előfordulhat, hogy a Látogató kezelt személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében az Adatkezelő az általa bevont alvállalkozó(k) felé továbbítja, amelyről az adott szerződéshez kapcsolódóan ad tájékoztatást.

3.c. Egyebekben az adatok átadására csak jogszabályban meghatározott esetekben (pl. hatósági megkeresésre), továbbá az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése céljából (pl. a lejárt és nem teljesített jogos követelése érvényesítése érdekében az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő társaság részére) kerülhet sor.

4. Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait addig kezeli (tárolja) az Adatkezelő, amíg a Látogató érvényesíthető jogi igénnyel léphet fel, ez legtöbbször az általános polgári jogi elévülés idejét jelenti. Mivel ez jelenleg 5 év, ezért a szerződés teljesítését követő 5 év után az adatait töröljük. (Előfordulhat, hogy az alkalmazott megállapodás, szerződés vagy jogszabály ettől hosszabb jogérvényesítési időt köt ki, ez esetben az adatkezelés időtartama is ehhez igazodik.)

Azok személyes adatait, amelyek olyan dokumentumokban találhatóak, amelyek a számviteli beszámoló elkészítésének alapjául szolgálnak (pl. számla, szerződés) az Adatkezelő – tekintettel a számviteli törvénynek számviteli beszámoló alapjául szolgáló iratok megőrzési idejére vonatkozó rendelkezéseire (2000. évi C. tv. 169. §) - a szerződés teljesítését követő év első napjától számított nyolc évig őrzi meg.

5. Az Ön jogai az adatkezelés kapcsán

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtve lettek, illetve, ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá, hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége e körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

Az érintett egyes jogainak tartalma

a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:
- kezelt személyes adatai kategóriái,
- az adatkezelés célja,
- címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
- az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
- az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
- a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
- ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.

b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
- az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

d)az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

e) Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6. Jogorvoslati jogok

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kéréseire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk, Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Adatkezelő elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.

Az érintett jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu

Miskolc, 2022. január 1. Libegőpark Kft.

eseménynaptár
 

Cím: 3517 Miskolc, Erzsébet Sétány 77.
e-mail: info (@) libegopark.hu